Tiếp cận mới làm tăng hiệu quả thu thập số liệu GIS trên thực địa