Bảng 1. Chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến các thế hệ vệ tinh GPS