Sơ đồ khối tàu không gian GPS III SV, nhấn mạnh tới các hệ thống con cơ bản.